شرکت صنعتی نیرو محرکه (تهران)
کد کاربر
رمز
 
 
در صورت بروز اشکال می توانید با داخلی 163 تماس بگیرید.
 
برای مشاهده دستورالعمل های سیستم اتوماسیون اداری چارگون لطفاً بر روی لینک های زیر کلیک نمائید .
 
1- دستورالعمل ثبت نامه داخلی
 
2-دستورالعمل ارسال پیش نویس
 
3-دستورالعمل کارتابل نامه های دریافتی
 
4-دستورالعمل تعیین مسیر پیش نویس ( تبدیل به ... )
 
5-دستورالعمل ثبت نامه ارسالی ( صادره )
 
6-دستورالعمل ثبت نامه دریافتی ( وارده )
 
7-دستورالعمل انتخاب گیرندگان پیام در صورت وجود اسامی مشابه
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>